Zarządzenie nr 146 Rektora UŁ z dnia 10.08.2017 r. oraz załącznik Regulamin korzystania przez pracowników oraz osoby pracujące na rzecz UŁ z kont służbowej poczty elektronicznej w UŁ